Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ
Lan tỏa việc học và làm theo Bác trong Đảng bộ, lực lượng vũ trang Quân khu
07/08/2022 10:42:04

Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị khoá XII ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05). Trên cơ sở Chỉ thị số 05, Thường vụ Quân uỷ Trung ương (QUTW) ban hành Chỉ thị số 87-CT/QUTW ngày 08/7/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân (Chỉ thị số 87). 6 năm qua, việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, Chỉ thị số 87 trong Đảng bộ, LLVT Quân khu đạt nhiều kết quả tích cực, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu không ngừng được nâng lên; tinh thần đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội, gắn bó máu thịt với Nhân dân của cán bộ, chiến sĩ càng được củng cố, tăng cường, phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới ngày càng được khẳng định, có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hộiKBHN23223

Bài 1: Chủ động, linh hoạt trong triển khai thực hiện

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị; Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ nội dung Chỉ thị số 05, Chỉ thị số 87 gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch vững mạnh tiêu biểu, LLVT Quân khu VMTD.

Quán triệt sâu sắc, chỉ đạo sát thực tiễn

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm cao, Đảng ủy Quân khu đã bám sát nội dung Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương và hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên, xây dựng Kế hoạch số 192-KH/ĐU về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân khu” để thống nhất triển khai thực hiện, đồng thời, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cơ quan, đơn vị kiện toàn bộ phận giúp việc thực hiện chỉ thị; xây dựng quy chế hoạt động; xây dựng, triển khai chương trình hành động, kế hoạch thực hiện sát với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện địa bàn. Cục Chính trị kịp thời hướng dẫn bổ sung nội dung trọng tâm để các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm thống nhất, sát với tình hình thực tiễn nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của LLVT Quân khu. Các cơ quan chức năng phối hợp, tham mưu ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục sự chồng chéo, hoặc không thống nhất trong triển khai thực hiện.

KBHN23223

Một buổi tọa đàm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Quân sự huyện Kim Bảng (Hà Nam)

Đề cập vấn đề này, Trung tướng Nguyễn Quang Cường - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu khẳng định: Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương; xác định đây là một nội dung quan trọng trong công tác lãnh đạo, đồng thời là giải pháp vừa mang tính cấp bách, vừa cơ bản lâu dài, nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên và quần chúng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; góp phần xây dựng tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị VMTD “mẫu mực tiêu biểu”; tích cực, chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, sáng tạo Chỉ thị số 05, Chỉ thị số 87 gắn với thực hiện chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ VIII, IX, các cuộc vận động của các cấp, các ngành và phong trào thi đua quyết thắng, phù hợp với đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu. Đảng ủy Quân khu quy định về trách nhiệm nêu gương của cấp uỷ, chỉ huy các cấp phải được cụ thể hóa thành những tiêu chí sát với từng cương vị, chức trách, như: Cán bộ chủ trì công tác đảng, công tác chính trị nêu gương về rèn luyện đạo đức, đề cao ý thức, nỗ lực sáng tạo; cán bộ quản lý, chỉ huy nêu gương về chống quan liêu, mệnh lệnh, quân phiệt; cán bộ, đảng viên thực hiện nêu gương về phát huy dân chủ, tuân thủ kỷ cương, xây dựng tình thương, nâng cao trách nhiệm...

Từ thống nhất về nhận thức, Đảng ủy Quân khu chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ, đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị số 05, Chỉ thị số 87 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 788-CT/QUTW ngày 26/12/2013 của Thường vụ QUTW về Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và Chỉ thị số 855-CT/QUTW ngày 12/8/2019 của Thường vụ QUTW về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá và Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 của QUTW về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới; xây dựng kế hoạch, đăng ký phấn đấu thực hiện. Các đơn vị đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các chuẩn mực xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” vào nội dung chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nội dung sinh hoạt định kỳ của các cấp ủy, chi bộ, tổ chức quần chúng sát với chức trách, nhiệm vụ, xác định rõ nội dung, chỉ tiêu, biện pháp, thời gian hoàn thành, lựa chọn nội dung “đột phá” để thực hiện. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05 của các đơn vị thuộc quyền trong thực hiện nội dung đăng ký của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị. Qua đó, kịp thời phát hiện, uốn nắn, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm, khắc phục triệt để tình trạng quán triệt và triển khai chung chung, hình thức.

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục

Nhận rõ ý nghĩa to lớn của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ; chủ động cụ thể hóa, bổ sung, hoàn chỉnh chuẩn mực đạo đức, tiêu chí học tập, làm theo sát với từng đối tượng. Quân khu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, tập trung quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu, nội dung của Chị thị số 05, Chỉ thị số 87, nhất là những điểm mới, phát triển và các chỉ tiêu, biện pháp trong Kế hoạch số 192-KH/ĐU của Đảng ủy Quân khu đến mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Tìm hiểu việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ QUTW ở Đảng bộ, LLVT tỉnh Quảng Ninh, chúng tôi thấy công tác tuyên truyền được tiến hành bằng nhiều hình thức, phong phú và đa dạng. Đại tá Nguyễn Hữu Cảnh - Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh cho biết: Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các đơn vị tổ chức các chương trình tọa đàm: “Cán bộ, sĩ quan trẻ sắt son niềm tin với Đảng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Sĩ quan trẻ - Nêu gương, tình thương, kỷ cương, trách nhiệm”; biên soạn, bổ sung các đầu sách về tấm gương, đạo đức của Bác vào tủ sách của các cơ quan, đơn vị; chú trọng tuyên truyền “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa” trên hệ thống truyền thanh nội bộ, Cổng thông tin điện tử Bộ CHQS tỉnh và mạng xã hội (Facebook, Zalo) để mọi cán bộ, chiến sĩ dễ dàng tiếp cận, học tập; đẩy mạnh tuyên truyền trực quan sinh động qua hệ thống pa-nô, áp-phích… tổ chức tốt các cuộc thi tìm hiểu lịch sử về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Bác. Cùng với đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc duy trì nền nếp ghi chép trong sổ hồng (việc làm tốt) và sổ nâu (việc làm chưa tốt), công khai trước chi bộ hằng tháng để cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để công tác tuyên truyền đi vào chiều sâu, hiệu quả, Cục Chính trị Quân khu đã biên tập, phát hành ấn phẩm “Bác Hồ với quân và dân Quân khu 3” làm tài liệu giáo dục bộ đội, tổ chức tuyên dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo sự lan tỏa sâu rộng. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức hàng trăm buổi tọa đàm, diễn đàn thanh niên và xây dựng các chuyên đề, chuyên mục tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ, bảng tin, pa nô, áp phích, tờ gấp, tờ rơi, các thiết chế văn hóa ở đơn vị cơ sở; từ năm 2016 đến nay đã in, phát hành gần 10.000 tờ gấp, tờ rơi nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua quyết thắng hằng năm, qua đó làm sáng mãi phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”. Cơ quan quân sự các tỉnh, thành phố đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan tuyên giáo xây dựng quy chế phối hợp, chương trình, kế hoạch tuyên truyền, giáo dục nội dung học tập; gắn tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị số 05, Chỉ thị số 87 với các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước và các địa phương.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Tuấn - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất, biện pháp phù hợp, hiệu quả của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, XIII, Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong Đảng bộ, LLVT Quân khu ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi, gắn chặt với các cuộc vận động, các phong trào thi đua, có sức lan toả mạnh mẽ, thấm sâu vào nhận thức, tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; góp phần tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân. Những kết quả đó cần tiếp tục được phát huy trong thời gian tới, đồng thời cần khắc phục triệt để mọi biểu hiện hình thức, đơn giản để việc học tập và làm theo Bác thật sự là hành động tự giác của cán bộ, chiến sĩ trong LLVT Quân khu.

Bài, ảnh: Thiện, Thanh, Việt (Báo QK3)

(Còn nữa)


Các tin mới hơn
Ban Chỉ huy quân sự TP Hải Dương hỗ trợ xã Ngọc Sơn khơi thông dòng chảy(29/12/2022)
Chỉ huy trưởng năng nổ, trách nhiệm với công việc(02/12/2022)
Quân nhân không tham của rơi(15/09/2022)
“Bông hồng thép” của lực lượng vũ trang tỉnh Hải Dương(06/09/2022)
Nữ quân nhân đam mê võ thuật(29/08/2022)
Các tin cũ hơn
Cựu chiến binh làm giàu từ vùng đất bãi(11/07/2022)
Chỉ huy trưởng gương mẫu(06/07/2022)
Chiến sĩ “sao vuông” làm theo lời Bác(29/06/2022)
Chỉ huy trưởng "2 giỏi"(22/04/2022)
Hiệu quả từ Quỹ “Nghĩa tình đồng đội”(19/04/2022)
na
Video
Phóng sự Ảnh
Trang tin đơn vị
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín